บัญชีโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา(พ.ศ.2556-2558)

 

            บัญชีโครงการพัฒนา

ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

*************************************************************

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางพัฒนา

1. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวกยิ่งขึ้น

2. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสาธารณะ

3. ขยายเขตการบริการประปาให้เพิ่มมากขึ้น

4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างทั่วถึง

     บัญชีโครงการพัฒนา

ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

1

โครงการก่อสร้างถนน   คสล.   ม.1

เพื่อก่อสร้างถนน   คสล.ภายในหมู่

ม.1

200,000

200,000

200,000

ไม่มีน้ำท่วมขัง

ส่วนโยธา

2

โครงการต่อเติมหลังคาศาลากลางบ้าน ม.1              

เพื่อต่อเติมหลังคาศาลากลางบ้าน

ม.1

50,000

-

-

ราษฎรมีศาลากลางบ้านไว้ใช้

ส่วนโยธา

3

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   คสล. ม.1

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ   คสล.

ม.1

200,000

200,000

200,000

ไม่มีน้ำท่วมขัง

ส่วนโยธา

4

โครงการก่อสร้างลานกีฬา

ม.1

เพื่อก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน

ม.1

100,000

-

-

มีลานกีฬาไว้ออกกำลังกาย

ส่วนโยธา

5

โครงการก่อสร้างถนน   คสล.   ม.2

เพื่อก่อสร้างถนน   คสล.ภายในหมู่บ้าน

ม.2

200,000

200,000

200,000

ราษฎรได้สะดวกสบายในการสัญจรไปมา

ส่วนโยธา.

6

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   คสล. ม.2

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ   คสล.

ม.2

200,000

200,000

200,000

ไม่มีน้ำท่วมขัง

ส่วนโยธา

7

โครงการก่อสร้างถนน   ลูกรัง   ม.2

เพื่กก่อสร้างถนนลูกรัง

ม.2

200,000

200,000

200,000

ราษฎรได้สะดวกสบายในการสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

8

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร   ม.2

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ม.2

200,000

200,000

200,000

ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

9

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ม.3

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ม.3

200,000

200,000

200,000

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

10

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   คสล. ม.3

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ   คสล.

ม.3

200,000

200,000

200,000

ไม่มีน้ำท่วมขัง

ส่วนโยธา

11

โครงการขยายเขตประปา ม.3

เพื่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน

ม.3

200,000

200,000

200,000

ราษฎรมีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน

ส่วนโยธา

12

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง   ม.3

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

ม.3

200,000

200,000

200,000

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

13

โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.3

เพื่อก่อสร้างถนนดิน   ม.3

ม.3

200,000

200,000

200,000

ราษฎรได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวก

ส่วนโยธา

14

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย   ม.4

เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน

ม.4

300,000

-

-

ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว

ส่วนโยธา

15

โครงการขยายเขตประปา

ม.4

เพื่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน

ม.4

200,000

200,000

200,000

ราษฎรมีน้ำประปาใช้ในครัวเรือน

ส่วนโยธา

16

โครงการก่อสร้างถนน   คสล.   ม.4

เพื่อก่อสร้างถนน   คสล.

ม.4

200,000

200,000

200,000

ราษฎรสัญจรไปมาสะดวก

ส่วนโยธา

17

โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง   ม.4

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

ม.4

200,000

200,000

200,000

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

18

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ.   ม.4

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในเขตหมู่   4

.4

200,000

200,000

200,000

ราษฎรมีแหล่งน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดปี

ส่วนโยธา

19

โครงการก่อสร้างถนน   คสล. ม.5

เพื่อก่อสร้างถนน   คสล.ภายในหมู่บ้าน

ม.5

200,000

200,000

200,000

ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

20

โครงการเสริมพนังกั้นน้ำ  

ม.5

เพื่อเสริมพนังกั้นน้ำให้แข็งแรง

ม.5

300,000

-

-

ประชาชนมีพนังกั้นน้ำที่แข็งแรง ทนทาน

ส่วนโยธา

21

โครงการขุดลอกหนองเต่า  

ม.5

เพื่อขุดลอกหนองเต่า

ม.5

300,000

-

-

ราษฎรได้รับประโยชน์จากหนองเต่าดีขึ้น

ส่วนโยธา

22

โครงการไฟฟ้าขยายเขต   ม.5

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

ม.5

200,000

200,000

200,000

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

23

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   คสล. ม.6

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ   คสล.

ม.6

200,000

200,000

200,000

ไม่มีน้ำท่วมขัง

ส่วนโยธา

24

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   ม.6

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง

ม.6

200,000

200,000

200,000

ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

ส่วนโยธา

25

โครงการขุดลอกหนองเซียงสา   ม.6

เพื่อขุดลอกหนองเซียงสา

ม.6

300,000

-

-

ราษฎรมีแหล่งน้ำสะอาดไว้ใช้ตลอดปี

ส่วนโยธา

26

โครงการไฟฟ้าขยายเขตเพื่อการเกษตร   ม.6

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ม.6

200,000

200,000

200,000

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

27

โครงการคลองสูบน้ำพลังไฟฟ้า   ม.7

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้า

ม.7

300,000

-

-

มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร

ตลอดปี

ส่วนโยธา

28

โครงการประปาผิวดิน   ม.7

เพื่อก่อสร้างประปาผิวดิน

ม.7

300,000

-

-

ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา/อบต.

29

โครงการก่อสร้างถนน   คสล. ม.7

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.

ม.7

200,000

200,000

200,000

ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจร

ส่วนโยธา/อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

30

โครงการไฟฟ้าขยายเขตเพื่อการเกษตร   ม.7

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ม.7

200,000

200,000

200,000

ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

31

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   คสล. ม.7

เพื่อก่อสร้างร่องระบาย คสล.

ม.7

200,000

200,000

200,000

ไม่มีน้ำท่วมขัง

ส่วนโยธา/อบต.

32

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   ม.8

เพื่อก่อสร้างร่องระบาย คสล.

ม.8

200,000

200,000

200,000

ไม่มีน้ำท่วมขัง

ส่วนโยธา/อบต.

33

โครงการก่อสร้างถนน   คสล.ม.8

เพื่อก่อสร้างถนน   คสล.

ม.8

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสะดวกสบายในการสัญจรไปมา

ส่วนโยธา/อบต.

34

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   ม.8

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง

ม.8

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสะดวกสบายในการสัญจรไปมา

ส่วนโยธา/อบต.

35

โครงการซ่อมแซมศาลากลางบ้าน   ม.8

เพื่อซ่อมแซมศาลากลางบ้าน   ม.8

ม.8

200,000

-

-

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

36

โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง   ม.8

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง

ม.8

200,000

200,000

200,000

ประชาชนมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

37

โครงการขุดลอกหนองบัวทอง   ม.9

เพื่อขุดลอกหนองบัวทอง

ม.9

300,000

-

-

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี

ส่วนโยธา/อบต.

38

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร   ม.9

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า

ม.9

200,000

200,000

200,000

ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา/อบต.

39

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   ม.9

เพื่อก่อสร้างร่องระบาย คสล.

ม.9

200,000

200,000

200,000

ไม่มีน้ำท่วมขัง

ส่วนโยธา/อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

40

โครงการปรับปรุงถนนดิน   ม.9

เพื่อปรับปรุงถนนดิน

ม.9

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ส่วนโยธา/อบต.

41

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง   ม.9

เพื่อก่อสร้างสะพาน

ม.9

300,000

-

-

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ส่วนโยธา/อบต.

42

โครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้า   ม.10

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้า

ม.10

300,000

-

-

มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร

ตลอดปี

ส่วนโยธา

43

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   ม.10

เพื่อก่อสร้างร่องระบาย คสล.

ม.10

200,000

200,000

200,000

ไม่มีน้ำท่วมขัง

ส่วนโยธา/อบต.

44

โครงการย้ายโรงสูบน้ำ ม.10

เพื่อย้ายโรงสูบน้ำ

ม.10

300,000

-

-

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี

ส่วนโยธา/อบต.

45

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง   ม.10

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

ม.10

200,000

-

-

ประชาชนมีเครื่องออกกำลังกาย

ส่วนโยธา/อบต.

46

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง   ม.10

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง

ม.10

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ส่วนโยธา/อบต.

47

โครงการซ่อมแซมคันคูส่งน้ำ   ม.11

เพื่อซ่อมแซมคันคูส่งน้ำคลองชลประทาน

ม.11

200,000

200,000

200,000

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี

ส่วนโยธา/อบต.

48

โครงการก่อสร้างศาลาพักร้อน   ม.11

เพื่อก่อสร้างศาลาพักร้อน

ม.11

200,000

-

-

ประชาชนมีศาลาไว้ใช้ประโยชน์

ส่วนโยธา/อบต.

49

โครงการก่อสร้างสะพาน   คสล. ม.11

เพื่อก่อสร้างสะพาน   คสล.

ม.11

200,000

-

-

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ส่วนโยธา/อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

50

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   ม.11

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง

ม.11

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ส่วนโยธา/อบต.

51

โครงการก่อสร้างถนน   คสล.รอบหมู่บ้าน ม.11

เพื่อก่อสร้างถนน   คสล.

ม.11

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ส่วนโยธา/อบต.

52

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   ม.12

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง

ม.12

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ส่วนโยธา/อบต.

53

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   ม.12

เพื่อก่อสร้างถนน   คสล.

ม.12

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ส่วนโยธา/อบต.

54

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   ม.12

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.

ม.12

200,000

200,000

200,000

ไม่มีน้ำท่วมขัง

ส่วนโยธา/อบต.

55

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   ม.13

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.

ม.13

200,000

200,000

200,000

ไม่มีน้ำท่วมขัง

ส่วนโยธา/อบต.

56

โครงการก่อสร้างลานกีฬา

ม.13

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา

ม.13

300,000

-

-

ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย

ส่วนโยธา/อบต.

57

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  

ม.13

เพื่นพัฒนาแหล่งน้ำ

ม.13

300,000

-

-

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี

ส่วนโยธา/อบต.

58

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร   ม.13

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า

ม.13

200,000

200,000

200,000

ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา/อบต.

59

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ   ม.14

เพื่อก่อสร้างร่องระบาย   คสล.

ม.14

200,000

200,000

200,000

ไม่มีน้ำท่วมขัง

ส่วนโยธา/อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

60

โครงการขยายเขตไฟฟ้า ม.14

เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้า

ม.14

200,000

200,000

200,000

ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา/อบต.

61

โครงการปรับปรุงถนนดิน   ม.14

เพื่อปรับปรุงถนนดิน

ม.14

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ส่วนโยธา/อบต.

62

โครงการซ่อมแซมคันคูส่งน้ำ   ม.14

เพื่อซ่อมแซมคันคูส่งน้ำ

ม.14

200,000

200,000

200,000

ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี

ส่วนโยธา/อบต.

63

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   ม.1-14

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง

ม.1-14

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ส่วนโยธา/อบต.

64

โครงการซ่อมแซมถนน   คสล. ม.1-14

เพื่อก่อสร้างถนน   คสล.

ม.1-14

200,000

200,000

200,000

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ส่วนโยธา/อบต.

65

โครงการป้องกันตลิ่งพัง

เพื่อป้องกันตลิ่งพัง

ม.3-5

300,000

-

-

ตลิ่งมีความมั่นคงแข็งแรง

ส่วนโยธา

66

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

อบต.

300,000

100,000

100,000

สนง.ได้รับการปรับปรุง

ส่วนโยธา/อบต.

67

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   อบต.โคกสี

100,000

100,000

100,000

มีสถานที่เรียนที่เหมาะสม

ส่วนการศึกษา

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1

จำนวน 67 โครงการ

14,450,000

9,400,000

9,400,000

 

 

บัญชีโครงการพัฒนา

ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

*************************************************************

 

                                                                             ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

แนวทางพัฒนา

                                        2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน

2.2 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ

2.3 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น

2.4 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการชุมชน

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข

2.6 ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย

       อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

1

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกหมู่บ้าน

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

30,000

30,000

30,000

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงี่ได้ออกกำลังกาย

สำนักปลัด

2

โครงการแข่งขันกีฬา   อปท.สัมพันธ์

เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา   อปท.ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น

บุคลากรใน   อบต.โคกสี

30,000

30,000

30,000

มีความสามัคคีในท้องถิ่นอำเภอเมือง

ส่วนการศึกษา

3

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ   อุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ   อุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็ก

ศูนย์เด็กฯ   อบต.

60,000

60,000

60,000

เด็กเล็ก   นักเรียนมีการพัฒนา และมี ความพร้อมในการเรียนรู้

ส่วนการศึกษา

4

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ   ในช่วงเทศกาลสำคัญ

เพื่อตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ   ประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญ

จุดตรวจ

หน้า   อบต.

60,000

60,000

       60,000

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลดลง

สำนักปลัด

5

โครงการอบรมทีมกู้ชีพ-กู้ภัย

เพื่อให้ได้ความรู้การกู้ภัย

เกิดความชำนาญในการกู้ภัย

บุคลากรทีมกู้ภัย

50,000

50,000

50,000

จ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างปลอดภัย

สำนักปลัด

6

โครงการจัดตั้งและฝึกอบรม

อปพร.ตำบลโคกสี

เพื่อให้   อปพร.มีทักษะความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน

อปพร.อบต.

100,000

100,000

100,000

อปพร.มีทักษะความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน

สำนักปลัด

7

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด   สพฐ.

เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด   สพฐ.ในเขต

โรงเรียนทั้งหมด

1,800,000

1,800,000

1,800,000

เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน

ส่วนการศึกษา

8

โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา

วัดในเขตตำบลโคกสีทั้งหมด

20,000

20,000

20,000

ประเพณีไทยคงอยู่ต่อไปชั่วลูกหลาน

ส่วนการศึกษา

9

โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวของผู้สูงอายุ

ทุกหมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

ประเพณีสงกรานต์คงอยู่คู่ต่อไปชั่วลูกหลาน

ส่วนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

10

อุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้คนชราในเขต

คนชราในเขตทั้งหมด

1,500,000

1,500,000

1,500,000

คนชราในเขตได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน

สำนักปลัด

11

อุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้คนพิการในเขต

คนพิการในเขตทั้งหมด

300,000

300,000

300,000

คนพิการในเขตได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน

สำนักปลัด

12

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ในเขต

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตทั้งหมด

60,000

60,000

60,000

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคน

สำนักปลัด

13

อุดหนุนกองทุนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลโคกสี

เพื่ออุดหนุนกองทุนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลโคกสี

กองทุนฯโคกสี

35,000

35,000

35,000

กองทุนฯ   ได้รับการอุดหนุน

ส่วนสาธารณสุข.

14

อุดหนุนคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุข

เพื่อส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ

140,000

140,000

140,000

สาธารณสุขก้าวหน้า

ส่วนสาธารณสุข

15

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กองทุนหลักฯ

150,000

150,000

150,000

กองทุนลักฯ   ได้รับการสนับสนุน

ส่วนสาธารณสุข

16

โครงการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   (EMS)

เพื่อบริการประชาชนในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ประชาชนในเขต/ใกล้เคียง

50,000

50,000

50,000

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น

ส่วนสาธารณสุข

17

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ในตำบลโคกสี

ศูนย์เรียนรู้ในตำบล

50,000

50,000

50,000

ประชาชนได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตทุก   ๆ ด้าน

ส่วนสำนักปลัด

18

โครงการจ้างเด็กนักเรียน-นักศึกษาทำงาน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีรายได้

20 คน

50,000

50,000

50,000

เด็กนักเรียนมีรายได้

ส่วนการศึกษา

19

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโคกสี

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา

14 หมู่บ้าน

200,000

200,000

200,000

ประชาชนได้ออกกำลังกาย

ส่วนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

20

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง   ๆ

เพื่อส่งเสริมการเป็นนักกีฬาประเภทต่าง   ๆ

นักกีฬาในเขต

20,000

20,000

20,000

ประชาชนได้รับการส่งเสริมเป็นนักกีฬา

ส่วนการศึกษา

21

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมนันทนาการแก่เด็ก   ๆ

เด็กในเขตและใกล้เคียง

50,000

50,000

50,000

เด็ก   ๆ ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง

ส่วนการศึกษา.

22

ค่าอาหารเช้าและกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย   ศพด.อบต.โคกสี

เพื่อจัดหาอาหารเช้าและกลางวันให้กับ   ศพด.อบต.โคกสี

ศูนย์เด็กฯ อบต.โคกสี

533,000

533,000

533,000

เด็กปฐมวัยได้รับอาหารเช้าและกลางวันเพียงพอ

ส่วนการศึกษา

23

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของเด็กปฐมวัย

ศูนย์เด็กฯ อบต.โคกสี

15,000

15,000

15,000

เด็ก   ๆ ปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง

ส่วนการศึกษา

24

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

ซื้อหนังสือพิมพ์ให้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

ประชาชนมีหนังสือพิมพ์อ่าน

สำนักปลัด

25

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของคุณของนายหลวงและพระคุณของพ่อ

ทุกหมู่บ้าน

20,000

20,000

20,000

ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อนายหลวงและพระคุณของพ่อ

สำนักปลัด

26

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของแม่แห่งแผ่นดินและพระคุณของแม่

ทุกหมู่บ้าน

20,000

20,000

20,000

ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีแม่แผ่นดินและพระคุณของแม่

สำนักปลัด

27

โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช

เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ   ร.5

ทุกหมู่บ้าน

5,000

5,000

5,000

ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อ   ร.5

สำนักปลัด

28

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง   14 หมู่บ้าน

เพื่อเป็นค่าจัดงานประเพณีท้องถิ่นหรืองานกีฬาต่าง   ๆ

ทุกหมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน

ส่วนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

29

อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลโคกสี

อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ฯ

ศูนย์สงเคราะห์ตำบลโคกสี

30,000

30,000

30,000

ศูนย์สงเคราะห์ฯ   ได้รับการสนับสนุน

สำนักปลัด

30

โครงการจัดงานวันลอยกระทง

เพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

ทุกหมู่บ้าน

42,000

42,000

42,000

ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน

ส่วนการศึกษา

31

โครงการโรงสีข้าวชุมชน

เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน

ทุกหมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

ชุมชนได้มีข้าวไว้บริโภคและราคาถูก

ส่วนสำนักปลัด

32

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง   ๆ

เพื่อส่งเสริมการกลุ่มอาชีพต่าง   ๆ ในตำบลโคกสี

ทุกหมู่บ้าน

140,000

140,000

140,000

ชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืน

ส่วนสำนักปลัด

33

โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น(บุญบั้งไฟ)

เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ทุกหมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

ประเพณีท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน

ส่วนการศึกษา

34

โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเขต

โรงเรียนในเขต

100,000

100,000

100,000

สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน

ส่วนการศึกษา

35

โครงการตำบลนมแม่

เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

30,000

30,000

30,000

ทารกแรกเกิดได้ดื่มนมแม่อย่างน้อย   6 เดือน

ส่วนการศึกษา

36

โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มประจำตำบล

เพื่อติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มประจำตำบล

ตำบลโคกสี

300,000

-

-

มีน้ำสะอาดสำหรับบริการประชาชน

ส่วนโยธา

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

จำนวน   36     โครงการ

6,340,000

6,310,000

6,310,000

บัญชีโครงการพัฒนา

ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

*************************************************************

                                                ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

                                         แนวทางพัฒนา     

                1. เสริมสร้างการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

                        2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชมชน และสิ่งปฏิกูล

                3. การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ

                4. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญเขตในตำบล

เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

ทุกหมู่

200,000

200,000

200,000

มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่

ส่วนโยธา

2

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัย

ทุกหมู่

500,000

500,000

500,000

ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติภัย

สำนักปลัด

3

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆรวมทั้ง

2.บริหารจัดการขยะมูลฝอย

3.จัดตั้งเตาเผาขยะชุมชน

14 หมู่บ้าน

9000,000

500,000

500,000

ชุมชนสะอาดและปลอดภัย

สำนักปลัด/สาธารณสุข

4

โครงการจัดหาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจัดซื้อต้นไม้และปลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

14 หมู่บ้าน

30,000

30,000

30,000

เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนในที่สาธารณะ

สำนักปลัด

5

โครงการจัดงานวันเกษตร

เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

14 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

ความสามัคคีในหมู่ชุมชนตำบลโคกสี

สำนักปลัด

6

โครงการศูนย์บริการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ฯ

ศูนย์เทคโนโลยี

20,000

20,000

20,000

สนับสนุนศูนย์บริการฯ

เป็นแหล่งเรียนรู้

สำนักปลัด

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

จำนวน 6     โครงการ

1,700,000

220,000

220,000

 

บัญชีโครงการพัฒนา

ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

*************************************************************

                                                ยุทธศาสตร์ที่ 4     ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                        แนวทางพัฒนา

                      1.   ส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

                       2.   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3.   ส่งเสริมระบบการบริการประชาชน

                      4.   ส่งเสริมให้ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

1

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น   ร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น

14   หมู่บ้าน

30,000

30,000

30,000

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำนักปลัด

2

โครงการ อบต.สัญจรพบปะประชาชน

เพื่อพบปะประชาชน และรับ

ทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่

14 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

การแก้ปัญหาชุมชนถูกจุดตรงตามความต้องการ

สำนักปลัด

3

โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

มีศูนย์จัดซื้อจัดจ้างที่มีอุปกรณ์ทีทันสมัยมี

สำนักปลัด

4

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร   อบต. โคกสี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้กับบุคลากร

บุคลากรทั้งหมด

400,000

400,000

400,000

ทำให้บุคลากรมีศักยภาพมากขึ้น

สำนักปลัด

5

โครงการประเมินความพึงพอใจจากองค์กรภายนอก

เพื่อให้การมีการพัฒนาในการปฏิบัติงาน

อบต.

30,000

30,000

30,000

ปรับปรุงและแก้ไขให้องค์กรดีขึ้น

สำนักปลัด

6

โครงการจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น  

เพื่อจัดเก็บข้อมูลความจำเป็พื้นฐานด้านต่าง   ๆ

14 หมู่บ้าน

40,000

40,000

40,000

ได้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาชุมชน

สำนักปลัด

7

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง

เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา   อบต.และผู้บริหารสภาท้องถิ่น

สมาชิกสภา อบต.โคกสี

200,000

100,000

100,000

การเลือกตั้งที่ประสบผลสำเร็จ

สำนักปลัด

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

8

รายจ่ายเพื่อทุนการศึกษาของบุคลากร

เพื่อให้ทุนศึกษาต่อสำหรับบุคลากร

บุคลากร อบต.

150,000

150,000

150,000

บุคลากรได้พัฒนาตนเอง

สำนักปลัด

9

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ  

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ฯ จังหวัดขอนแก่น

20,000

20,000

20,000

ศูนย์ฯ มีงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อส่วนรวม

สำนักปลัด

10

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ   ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ฯ อำเภอเมืองขอนแก่น

30,000

30,000

30,000

ศูนย์ฯ มีงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อส่วนรวม

สำนักปลัด

11

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)

เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติอันมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวม

สมาชิกอาสาสมัครปกป้องสถาบัน

40,000

40,000

40,000

ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี  

สำนักปลัด

12

ค่าฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา อบต.

50,000

50,000

50,000

มีบุคลากรที่มีศักยภาพมากขึ้น

ส่วนการศึกษา

13

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลโคกสี

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ  

ศูนย์ปฏิบัติการฯ ตำบลโคกสี

30,000

30,000

30,000

ศูนย์ฯ มีงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อส่วนรวมในพื้นที่ตำบลโคกสี

สำนักปลัด

14

โครงการอุดหนุนกองทุนเฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วย   HIV อำเภอเมือง

อุดหนุนกองทุนเฉลิม พระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วย   HIV อำเภอเมือง

กองทุนฯ HIV อำเภอเมืองขอนแก่น

15,000

15,000

15,000

กองทุนฯ HIV มีความเข้มแข็งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากขึ้น

สำนักปลัด

15

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ สำนักงาน อบต.

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน

อบต.โคกสี

200,000

200,000

200,000

อบต.มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย

อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

16

อุดหนุนเหล่ากาชาดจัดหวัดขอนแก่น

เพื่อสนับสนุนกิจการกาชาดจังหวัด

กาชาดขอนแก่น

20,000

20,000

20,000

ได้ใช้ประโยชน์ในการบริการประชาชน

ส่วนสำนักปลัด

รวมยุทธศาสตร์ที่   4

จำนวน 16 โครงการ

1,335,000

1,335,000

1,335,000

รวมยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

จำนวน 125 โครงการ

23,825,000

17,295,000

17,295,000