ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

                    ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี (พ.ศ. 2555-2557) ในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนที่เท่าที่ควรเนื่องจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลประจำปีจำนวนมากและรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้ตลอดจนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัด ซึ่งไม่เพียงพอแก่การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบลได้ ทำให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร ดังนี้

1.       ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ   คสล.   ม.1

100,000

2

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ   คสล.   ม.2

100,000

3

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ   คสล.   ม.3                                              

100,000

4

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ   คสล.   ม.6

100,000

5

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ   คสล.   ม.7

100,000

6

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ   คสล.   ม.8

100,000

7

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9

100,000

8

โครงการก่อสร้างถนน   คสล. ม.10

100,000

9

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงเฉพาะจุดที่เสียหาย   ม.11

100,000

10

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงเฉพาะจุดที่เสียหาย   ม.12

100,000

11

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ   คสล.   ม.13

100,000

12

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ   คสล.   ม.14

100,000

13

โครงการถมดินไหล่ทางลาดชัน   ม.11

21,500

14

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงาน   อบต.โคกสี

10,100

15

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

18,800

16

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   ม.5

100,000

17

โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   ม.4

100,000

 

2.       การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

ลำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกหมู่บ้าน

30,000

2

โครงการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์

30,000

3

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ   อุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

60,000

4

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ   ในช่วงเทศกาลสำคัญ

60,000

5

โครงการอบรมทีมกู้ภัย

50,000

6

โครงการจัดตั้งและฝึกอบรม อปพร.ตำบลโคกสี

100,000

7

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.

1,800,000

8

โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา

20,000

9

โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว

50,000

10

อุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา

1,500,000

11

อุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

300,000

12

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

60,000

13

อุดหนุนกองทุนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลโคกสี

35,000

14

อุดหนุนคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุข

140,000

15

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

150,000

16

โครงการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

50,000

17

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้

50,000

18

โครงการจ้างเด็กนักเรียน-นักศึกษาทำงาน

50,000

19

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโคกสี

200,000

20

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

20,000

21

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

50,000

22

ค่าอาหารเช้าและกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย   ศพด.อบต.โคกสี

533,000

23

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

24

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน

50,000

25

โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

20,000

26

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

20,000

27

โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช

5,000

28

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน

100,000

29

อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลโคกสี

30,000

30

โครงการจัดงานวันลอยกระทง

42,000

31

โครงการโรงสีข้าวชุมชน

50,000

32

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

140,000

33

โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น(บุญบั้งไฟ)

100,000

3.       การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญเขตในตำบล

200,000

2

โครงการกำจัดวัชพืชในพองหลง ม.5

200,000

3

โครงการขุดลอกหนองบัวทอง ม.9

400,000

4

โครงการขุดลอกหนองแซง

2,000,000

5

โครงการสูบน้ำพลังไฟฟ้า ม.10

400,000

6

โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำประปา ม.10

400,000

7

โครงการขุดลอกบึงขามป้อม ม.13

300,000

8

โครงการทำสวนสุขภาพชุมชน ม.13

200,000

9

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

500,000

10

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

200,000

11

โครงการจัดหาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

30,000

12

โครงการจัดงานวันเกษตร

50,000

13

โครงการบ้านน่าอยู่

1,000,000

14

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

20,000

15

ปรับปรุงตลาดกลางตำบลโคกสี

200,000

16

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริละถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

10,000

 

4.    การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

ลำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

1

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   ม.2

400,000

2

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล

30,000

3

โครงการ   อบต.สัญจร พบปะประชาชน

50,000

4

โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

30,000

5

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร   อบต.โคกสี

400,000

6

โครงการประเมินความพึงพอใจจากองค์กรภายนอก

30,000

7

โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล   จปฐ. / กชช. 2ค

20,000

8

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง

120,000

9

รายจ่ายเพื่อทุนการศึกษาของบุคลากร

280,000

10

โครงการปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

400,000

11

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

20,000

12

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น

30,000

13

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)

40,000

14

ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

50,000

15

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลโคกสี

30,000

16

โครงการอุดหนุนกองทุนเฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วย   HIV อำเภอเมือง

15,000

17

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ สำนักงาน อบต.

200,000

18

อุดหนุนเหล่ากาชาดจัดหวัดขอนแก่น

20,000

19

อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

30,000

 

สรุปสถานะการพัฒนา

ตำบลโคกสี ประสบปัญหาภัยธรรมชาติเป็นประจำทุกปี เช่นภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งเพิ่มความรุนแรงและมีระยะเวลายาวนานมากขึ้น ส่งผลกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลโคกสีที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการทำการเกษตร   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้

(1) จุดแข็ง (S : Strensths)

          - เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ

   ประชาชนได้มากที่สุด

- มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่ใกล้ตัวเมือง

- มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาขยายโอกาสรวม 8 โรงเรียนซึ่งสามารถรองรับเด็กนักเรียน

   ได้อย่างเพียงพอ

- ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา

- มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่

- สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน

- ดินในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่ลุ่มสามารถปลูกพืชทางการเกษตรได้หลายชนิดช่วยให้

   เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ตามความถนัดและตามฤดูกาล

(2) จุดอ่อน (W : Weakness)  

          - ผลผลิตและมูลค่าสินค้าด้านเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ

          - เป็นสังคมชุมชนชนบทแต่ยังไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

   อาชีพอย่างเข้มแข็ง

- สภาพดินในการเกษตรเป็นดินไม่อุ้มน้ำ ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้นาน ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม

   เนื่องจากการใช้สารเคมีต่อเนื่องเป็นเป็นเวลานาน

- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น

- มีชุมชนที่ย้ายโอนมาจากชุมชนเมืองหลายชุมชนบริเวณเกาะราชสามัคคีอันเป็นเหตุแห่งการ

อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

(3) โอกาส (O : Opportunity)

- พื้นที่ส่วนใหญ่สามารถทำการเกษตรได้ เช่น ปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปลูกอ้อยโรงงานและมันสำปะหลัง

- มีแม่น้ำสายใหญ่(แม่น้ำพอง)ไหลผ่าน 6 หมู่บ้าน (หมู่ที่1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11,14) ซึ่งเกษตรสามารถทำนาได้

   หลายครั้งต่อปี รวมถึงทำการเกษตรด้านอื่น ๆ ด้วย

(4) อุปสรรค (T : Threats)

- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่อาศัยปัจจัยการผลิตจากธรรมชาติ

- การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการพัฒนาได้อย่างครอบคลุม

   ในทุกด้าน เนื่องจากงบประมาณมีน้อย

- มีภัยธรรมชาติที่ประสบเป็นประจำทุกปี เช่น ภาวะฝนแล้ง,น้ำท่วม และวาตะภัย

- ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ไม่คงที่ ตกต่ำ ไม่มีการรวมกลุ่ม เสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง

- ภาวะขาดแคลนน้ำหน้าฤดูแล้ง ทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการเกษตรในบางพื้นที่ที่คลองส่งน้ำยังไปไม่ถึง

          การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในระยะเวลาที่ผ่านมาก็เพื่อจะให้ทราบถึงผลการพัฒนาที่ผ่านมาว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาเน้นหนักไปในทิศทางใด นำโครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรจุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ โดยแยกประเมิน ดังนี้

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงประมาณ

          การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเชิงปริมาณในระยะเวลาที่ผ่านมา   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา เป็น 4 สาขาการพัฒนาได้แก่

1. สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. สาขาการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

3. สาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. สาขาการบริหารบ้านเมืองที่ดีและการบริการ

โดยทั้ง 4 สาขาการพัฒนา   ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลได้เน้นหนักการพัฒนาในสาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นอันดับแรก สาขาการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ   สาขาการพัฒนาการเมืองที่ดีและการบริการ   และสาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับรองลงไป เหตุผลที่การพัฒนาเน้นหนักด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก็เนื่องจากสภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีเป็นชุมชนชนบทซึ่งโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบการคมนาคม ถนน หนทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปา สะพาน ท่อระบายน้ำ ยังต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก ประชาชนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนในการคมนาคม ขนส่งการสัญจรไปมา ทั้งในชุมชนระหว่างชุมชน   และเส้นทางจากชุมชนไปสู่แหล่งเกษตรกรรมการพัฒนาในระยะที่ผ่านมาจึงตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นอันดับแรก ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาด้านนี้ตกอยู่ประมาณ ร้อยละ 70 ของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาทั้งหมดจนถึงปัจจุบันสามารถก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในชุมชนและระหว่างชุมชนได้ถึงร้อยละ80 ของพื้นที่ ผลการพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและได้รับความพึงพอใจจากประชาชนในชุมชนระดับที่น่าพอใจ

                    ถึงแม้ในระยะที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี จะเน้นหนักการพัฒนาไปทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   แต่มิได้ละเลยหรือทอดทิ้งการพัฒนาในด้านอื่น ๆ คงดำเนินการพัฒนาด้านอื่นควบคู่กันไปในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดำเนินการส่งเสริมอาชีพ   ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ำขนาดกลางเพื่อเกษตร ในด้านการพัฒนาสังคมได้ดำเนินการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร่วมกับพี่น้องในชุมชน และได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนลดลงในด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปลูกต้นไม้และการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอต่อการเกษตร รวมทั้งการรักษาความสะอาดและการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ในด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ปรับปรุงสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ลดกระบวนการขั้นตอนในการบริการ และรณรงค์จัดการเลือกตั้งให้เป็นไป ด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคม การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ด้านการเมืองการบริหาร

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

                    การประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ของการปฏิบัติงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จากการศึกษาและประเมินผลแยกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้

1. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาตามสาขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                    จากการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านมาโดยการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของผลผลิตแผนงาน /โครงการ เป็นการพิจารณาในเชิงคุณภาพ ค่าใช้จ่ายและความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้

สาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านผลผลิต

(Output)

ด้านผลลัพธ์

(Outcome)

ด้านผลลัพธ์สุดท้าย

(Ultimate output)

เป็นแผนงาน/โครงการที่นำไปปฏิบัติจริงดำเนินการได้ครบทุกโครงการเป็นไปตามรูปแบบเป้าหมายกำหนด  

- ด้านระยะเวลาส่วนมากดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาทุกโครงการ

- ด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด

- ด้านคุณภาพ   ของโครงการตรงตามมาตรฐานที่กำหนดสามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าคงทนถาวร

- ด้านความพึงพอใจพบว่าประชาชนที่ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจมาก

เป็นผลที่เกิดต่อจากผลผลิต (Output)   ซึ่งวัดระยะผลสำเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการเป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ   แผนงาน/โครงการที่นำไปปฏิบัติพบว่า

- โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับมาก มีความเสมอภาคเป็นธรรมสุจริต โปร่งใส   ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรับผิดชอบต่อโครงการในระดับมาก

เป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   จากผลการประเมินพบว่า

- โครงการที่ได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสามารถสัญจรไปมาและขนส่งผลิตผลการเกษตรได้สะดวก   และลดมลภาวะจากฝุ่นละออง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

- สามารถประหยัดงบประมาณถึงร้อยละ   35

- ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอนเกิดความสำนึกในการเป็นเจ้าของ   อบต. ร่วมกัน

2. ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสาขาพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

จากการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสาขาพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา โดยการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของผลผลิตแผนงาน/โครงการ เป็นการพิจารณาในเชิงคุณภาพ ค่าใช้จ่ายและความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้

สาขาการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

ด้านผลผลิต

(Output)

ด้านผลลัพธ์

(Outcome)

ด้านผลลัพธ์สุดท้าย

(Ultimate output)

เป็นแผนงาน/โครงการที่นำไปปฏิบัติพบว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

- ด้านระยะเวลาส่วนมากดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาทุกโครงการ

- ด้านคุณภาพของโครงการตรงตามมาตรฐานที่กำหนดสามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าคงทนถาวร

- ด้านความพึงพอใจพบว่าประชาชนที่ใช้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก

เป็นผลที่เกิดต่อจากผลผลิต (Output) ซึ่งวิเคราะห์วัดระดับผลสำเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการเป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงการ   พบว่า

- โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับมาก การดำเนินงานของมีความเสมอภาค   เป็นธรรมสุจริต โปร่งใส ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรับผิดชอบต่อโครงการในระดับมาก

เป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม จากผลการประเมินพบว่า

- โครงการที่ได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและขยายให้กลุ่มอื่น   ๆ ในชุมชนได้เป็นจำนวนมากทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

- ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอนเกิดความสำนึกในการเป็นเจ้าของ   อบต.ร่วมกัน

3. ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          จากการประเมินผลของแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมา โดยผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จ ความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการเป็นการดำเนินการเน้นหนักการปฏิบัติจริง แต่ประชาชนยังไม่ตื่นตัวในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ประกอบกับพื้นที่ อบต. ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากนัก เพราะเป็นเขตชนบท สรุปได้ดังนี้

สาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านผลผลิต

(Output)

ด้านผลลัพธ์

(Outcome)

ด้านผลลัพธ์สุดท้าย

(Ultimate output)

เป็นแผนงาน/โครงการสาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและหมู่บ้าน ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการ

-   ด้านระยะเวลาส่วนมากดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาทุกโครงการ

- ด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด

-   ด้านคุณภาพของโครงการตรงตามมาตรฐานที่กำหนดสามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าคงทนถาวร

- ด้านความพึงพอใจพบว่าประชาชนที่ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจมาก

   เป็นผลที่เกิดต่อจากผลผลิต   (Output) ซึ่งวิเคราะห์กับผลสำเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการเป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์

- โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินงานแล้วเสร็จกลุ่มเป้าหมายและชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการในระดับมากและความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ในระดับมาก

   เป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม จากผลการประเมินพบว่า

- โครงการที่ได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ดำเนินการผู้รับประโยชน์เฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

- ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จำนวนต้นไม้เพิ่มมากขึ้นและส่งผลต่อระบบนิเวศ   ภูมิทัศน์และเป็นการคืนหรือปรับสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

- เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

4. ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาตามสาขาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

          จากการประเมินผลของแผนสาขาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริการ โดยผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ เป็นการพิจารณาในเรื่องปริมาณ และค่าใช้จ่าย คุณภาพความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้

สาขาการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ด้านผลผลิต

(Output)

ด้านผลลัพธ์

(Outcome)

ด้านผลลัพธ์สุดท้าย

(Ultimate output)

เป็นแผนงาน/โครงการที่นำไปปฏิบัติจริงดำเนินการได้ครบทุกโครงการเป็นไปตามรูปแบบเป้าหมายกำหนด

- ด้านระยะเวลาส่วนมากดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาทุกโครงการ

- ด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด

-   ด้านคุณภาพของโครงการตรงตามมาตรฐานที่กำหนดสามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าคงทนถาวร

- ด้านความพึงพอใจพบว่าประชาชนที่ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจมาก

   เป็นผลที่เกิดต่อจากผลผลิต (Output) แผนงาน/โครงการที่นำไปปฏิบัติ   ซึ่งวัดระดับผลสำเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการเป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการในระดับมาก

- การดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณและได้ดำเนินงานแล้วเสร็จเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับมาก มีความเสมอภาค เป็นธรรมสุจริตโปร่งใส ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรับผิดชอบต่อโครงการในระดับมาก

   เป็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่งประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาตนเองในด้านการเมืองรวมถึงการบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

-   ประชาชนเกิดความเชื่อถือศรัทธาในองค์กร   อบต. เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

- เกิดกระบวนการตรวจสอบภาคประชาสังคม อย่างเป็นระบบ