คณะผู้บริหาร
             
      นายชาลี ลาสา      
             
      ชื่อ :       
      ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี      
      (Chief Executive of the SAO)      
       หมายเลขโทรศัพท์        
             

             
       
             
  ชื่อ :    ชื่อ :    ชื่อ : นางสาวพราวภัสสร  รัตนพรอาภาพัทธ์  
  ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี   ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี   ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี  
  (Deputy Chief Executive of the SAO)   (Deputy Chief Executive of the SAO)   (Permanent Administrative Organization)  
  หมายเลขโทรศัพท์    หมายเลขโทรศัพท์      หมายเลขโทรศัพท์  0631294186  
             
             

         
     
         
  ชื่อ :    ชื่อ :   
  ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี   ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี  
  (Deputy of Permanent Administrative Organization)   (Secretary of President Tambon Administration)  
 
 หมายเลขโทรศัพท์ 
   หมายเลขโทรศัพท์