สำนักงานปลัด
             
      noimage      
             
      ชื่อ : นางสาวพราวภัสสร  รัตนพรอาภาพัทธ์      
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี      
             
             

                 
  direkrach   นายวุฒิสาร กลางการ   นายสกรรจ์ เดชขันธ์      
                 
  ชื่อ : นายดิเรกราช   ไชยสาคร   ชื่อ : นายวุฒิสาร กลางการ   ชื่อ : นายสกรรจ์ เดชขันธ์   ชื่อ :  
  รองปลัด อบต.   หัวหน้าส่วนสำนักปลัด   นิติกร   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
                 
                 
  นางเพ็ญนี  โนนทิง   pantipa   noimage   นายชัยณรงค์ ไชยศรี  
                 
  ชื่อ : นางสาวพรนภา โนนทิง   ชื่อ : นางพันทิพา ร่มจันทร์   ชื่อ :    ชื่อ : นายชัยณรงค์ ไชยศรี  
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน   บุคลากร   นักพัฒนาชุมชน  
                 
                 
  นายไชยวัฒน์	สมดา   นางอภิญญา เจนบุรี   นางสาวชวนพิศ โคตรสีวงษ์   นางณัฐวรรณ์ แวงสุข  
                 
  นายไชยวัฒน์ สมดา   นางอภิญญา เจนบุรี   ชื่อ : นางสาวชวนพิศ โคตรสีวงษ์   ชื่อ : นางณัฐวรรณ์ แวงสุข  
  นักวิชาการเกษตร   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าพนักงานธุรการ  
                 
                 
      นายวิตรฐี ศรีโย   นายเกรียงไกร นาชิน      
                 
      นายวิตรฐี ศรีโย   นายเกรียงไกร นาชิน      
      นักการภารโรง   พนักงานขับรถ (ส่วนกลาง)