การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

**********************************

                   การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินการพัฒนา ดังนั้น   จึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2548   ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลและวัดความสำเร็จของโครงการ   เพื่อนำไปใช้การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

                   จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   คือ การประเมินว่ามีการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด   และได้ผลเป็นอย่างไร   เพื่อที่จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาสามปีได้และนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้

6.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล

                   องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2548 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

                   1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน                     

                   2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน                

                   3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  

                   4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน                

                   5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน       

                   โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่

  1. 1.กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  2. 2.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  3. 3.รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรและตามมติของสำนักงาน ก.. ครั้งที่ 3/2533 ลงวันที่ 26 กันยายน 2533 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล

6.2 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ

การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการแบ่งการติดตามและประเมินผลออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1. ระยะก่อนดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

- เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2548

- ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีตามนโยบายของรัฐบาล

- จัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาและกำหนด ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา อบต.

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต. และคณะกรรมการพัฒนาสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.

2. ระยะระหว่างดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

-   ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานอบต. ออกประชาคมสำรวจปัญหาความต้องการของชุมชน  

            -   เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา

- จัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยจัดตามขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ ความร้ายแรงและความ

เร่งด่วนของปัญหา ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การยอมรับร่วมกันของชุมชน ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา

- รวบรวมข้อมูลจากการจัดลำดับความสำคัญพร้อมจัดทำแผนพัฒนาสามปีโดยมี การติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง     

3. ระยะหลังดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

         - ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต. พร้อมติดตามและประเมินผล

         - คณะกรรมการพัฒนา อบต. และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ผู้บริหารเสนอคณะกรรมกรประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

          - ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

                   - ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

- ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการที่วางไว้

- เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการ

- รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

สรุปแล้วการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาจะมีระบบการติดตามและประเมินผลเป็นข้นตอนที่

ดำเนินการจากการนำโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   การติดตามเป็นการตรวจสอบว่าเป็นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเป็นไปตามขั้นตอนของกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนหรือไม่

6.3 การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

สำหรับการประเมินผลเป็นการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง   เมื่อดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์แล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อยู่ในระดับใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการจัดระดับความสำคัญและความล้มเหลวของการนำแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในการประเมินผลนั้น 1 ครั้ง และประเมินโครงการโดยภาพรวมปีละ 1 ครั้ง   แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา อบต. นายก อบต. คณะกรรมการพัฒนา อบต. และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ประการสำคัญผลจากประเมินทำให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา อบต.ให้สนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่และประเทศชาติโดยรวมต่อไป