การศึกษาศาสนาและวัฒณธรรม
             
             
      นางเกวลิน พรหมพันธุ์ใจ      
             
      ชื่อ : นางเกวลิน พรหมพันธุ์ใจ      
      ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วนการศึกษา      
             
             

                 
  นางสาวกฤติกานต์	ไกลยา   นางรัตนา  ใยแก้ว   นางสำรวย  ทองบุญมา   นางศุภาณี  ดาทุมมา  
                 
  ชื่อ : นางสาวกฤติกานต์ ไกลยา   นางรัตนา ใยแก้ว   นางสำรวย ทองบุญมา   ชื่อ : นางศุภาณี ดาทุมมา  
  นักวิชาการศึกษา   ครูผู้ช่วย   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
                 
                 
                 
  นางบุญถม  มาตรวิเศษ   นางสาววณิชชา	ร้อยพรมมา   noimage      
                 
  ชื่อ : นางบุญถม มาตรวิเศษ   ชื่อ : นางสาววณิชชา ร้อยพรมมา          
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก