ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุข มีดังนี

             
  นางปราณีรัตน์ นรารมย์   นายธวัชชัย ทัศนิยม   นางสุลัดษดา	วงค์พุฒ  
             
 
นางปราณีรัตน์ นรารมย์
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
 
นายธวัชชัย ทัศนิยม
เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
 
นางสุลัดษดา วงค์พุฒ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
             
  นายสมภาร บุรีจันทร์   นายสมิธ สายขุน   นายสมาน บุรีจันทร์  
             
 
นายสมภาร บุรีจันทร์
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ)
 
นายสมิธ สายขุน
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)
 
นายสมาน บุรีจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
 
             
  นายสลบ เก้งโทน   นายฉลอง ปัดทำ      
             
 
นายสลบ เก้งโทน
คนงานประจำรถขยะ
 
นายฉลอง ปัดทำ
คนงานประจำรถขยะ
 
 
             

 

"ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม"