ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

วิสัยทัศน์ (Vision)

                      

โคกสีเมืองน่าอยู่ ควบคู่ด้วยคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

พันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาท้องถิ่น

             1. ปรับปรุงพัฒนาการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้ มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษาและการสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามตลอดจนรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่น

3. พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนและมีความสมดุล  

4. ส่งเสริมการเกษตร เศรษฐกิจชุมชน สามารถพึงตนเองและสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุข

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและรวมถึงทุกภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการและยั่งยืน

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

             1. ให้ชุมชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสะดวกสบายอย่างเสมอภาค

           2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ยั่งยืนควบคู่ท้องถิ่นตลอดไป3.มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมชนน่าอยู่

            3. มีอาชีพที่มั่นคงมีการเกษตรที่ยั่งยืนพร้อมการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร

            4. การบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 17 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้างและบำรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์อื่น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ เช่น ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบสุขของประชาชน และด้านเศรษฐกิจ

          แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยเน้นความมีมาตรฐานและมีความยุติธรรม ดังนี้

 1. 1.ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวกยิ่งขึ้น
 2. 2.ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสาธารณะ
 3. 3.ขยายเขตการบริการประปาให้เพิ่มมากขึ้น
 4. 4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด

 1. 1.จำนวนถนนและท่อระบายน้ำที่เพิ่มมากขึ้น
 2. 2.ปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสาธารณะที่เพิ่มขึ้น
 3. 3.ปริมาณการขยายเขตบริการประปาให้ครบทุกครัวเรือน
 4. 4.จำนวนการบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น โทรศัพท์สาธารณะ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาอนามัย   ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2556-2558) รวมทั้งเพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การสร้างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการพัฒนา

 1. 1.ส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตด้านการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน
 2. 2.ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น
 3. 3.พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการชุมชน
 4. 4.พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ
 5. 5.ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
 6. 6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข

ตัวชี้วัด

 1. 1.จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน
 2. 2.จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น
 3. 3.จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี
 4. 4.จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ
 5. 5.ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง
  1. 6.ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนอุบัติเหตุอุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลงจำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างก้าวหน้า

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          เป้าหมาย

                   เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็น ไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

          แนวทางการพัฒนา

 1. 1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
 2. 2.การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 3. 3.อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า
 4. 4.การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์

ตัวชี้วัด

 1. 1.จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. 2.จำนวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ
 3. 3.จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

          เป้าหมาย

                          1. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่นตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                        2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา      

       3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

          แนวทางพัฒนา

                             1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

                             2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

                             3. พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้ดีขึ้น

          ตัวชี้วัด

 1. 1.จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
 2. 2.จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
 3. 3.ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนให้ดีขึ้น
 4. 4.ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์)

          คณะรัฐมนตรี มีมติเมือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคามและกาฬสินธุ์ หรือเรียกว่า กลุ่ม ร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อย มาจาก ร้อยเอ็ด, แก่น มาจาก ขอนแก่น, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ์ มาจาก กาฬสินธุ์)

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไว้ว่า เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทน

 1. 1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร
 2. 2.เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเกษตร

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1. 1.พัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
 2. 2.สร้างความพร้อมในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
 3. 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนากลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพันสารสินธุ์ กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา หรือเรียกว่า กลุ่ม "จังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น

วิสัยทัศน์  

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พันธกิจ

 1. 1.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
 2. 2.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 3. 3.สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
 4. 4.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว
 5. 5.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 6. 6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน
 7. 1.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
 8. 2.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 9. 3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
 10. 4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น

ประเด็นท้าทายต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

1. ด้านเศรษฐกิจ

          1.1 จะปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรของจังหวัดอย่างไร เพื่อให้

                   - มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

                   - มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน (Food Safety)

                   - สอดคล้องกับสภาพดินและภูมิอากาศในพื้นที่

                   - เชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีอยู่และที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคต

          1.2 จะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอย่างไร เพื่อให้

                   - เกิดการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดในด้านใด

                   - ไม่สร้างปัญหาผลกระทบด้านมลภาวะในพื้นที่

          1.3 จะพัฒนาเพื่อเสริมบทบาทความเป็นพื้นที่จุดตัดของเส้นทางการพัฒนาตามแนว EWEC ได้อย่างไร เพื่อให้

                   - เกิดความเป็นเมืองศูนย์กลางเจริญในระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง

                   - เกิดการพัฒนาภาคการผลิตและภาคบริการต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

          1.4 จะส่งเสริมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างไร เพื่อให้

                   - เพิ่มรายได้ให้กับจังหวัด

                   - เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนของจังหวัดเพิ่มเติม

                   - เป็นปัจจัยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อผู้ที่จะมาลงทุนในจังหวัด

          1.5 จะพัฒนาสร้างสินค้า OTOP ของจังหวัดอย่างไร เพื่อให้

                   - เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้/เสริมให้กับประชาชนของจังหวัด

                   - เกิดสินค้าเป็นเอกลักษณ์จากรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดและสามารถขยายเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เป็นแหล่งดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัด

2. ด้านสังคม

          2.1 จะยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไร เพื่อให้

                   - มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                   - สามารถได้รับผลจากการเร่งรัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

          2.2 จะลดหรือขจัดปัญหาสังคมที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างไร เพื่อให้

                   - มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                   - สามารถได้รับผลจากการเร่งรัดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

          2.3 จะลดหรือขจัดปัญหาสังคมที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไร เพื่อให้

                   - ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          2.4 จะเสริมสร้างครอบครัว/ชุมชนที่เข้มแข็ง ที่มีภูมิคุ้มกันและมีความสามารถในการรองรับกับภาวะความเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมได้อย่างไร เพื่อให้

                   - ลดการจัดการและงบประมาณที่ภาคราชการจะต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา

                   - เกิดระบบการคุ้มครองทางสังคมในระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เสริมกับระบบที่ต้องบริหารจัดการโดยภาคราชการ

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          3.1 จะฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดได้อย่างไร เพื่อให้

                   - เป็นฐานทรัพยากรทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

                   - ปัญหาผลกระทบต่อเนื่องจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร เช่น ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง ฯลฯ

          3.2 จะขจัดปัญหาที่อาจสร้างความเสื่อมโทรมของทรัพยากรให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้

                   - ลดภาระที่ภาคราชการจะต้องเข้าไปจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา

                   - สามารถที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันในการพัฒนาตามศักยภาพและข้อกำหนดที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ด้านความมั่นคง

          4.1 จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าไปจัดการกับปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ได้อย่างไร เพื่อให้

                   - ปัญหาเหล่านี้ไม่สร้างผลกระทบจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญและกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด

                   - ปัญหาเหล่านี้ไม่ไปสร้างปัญหาให้พื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ

          4.2 จะใช้มาตรการด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดในการเข้าไปเสริมการป้องกัน/ขจัดปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ได้อย่างไร เพื่อให้

                   - เกิดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

                   - เกิดการเชื่อมโยงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เข้ากับการป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่อย่างเป็นระบบ

วิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดขอนแก่น (Vision)

ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการและการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคสู่สากล

พันธกิจ (Mission)

          1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ภายไต้หลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

          3. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

          4. พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

          5. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

          6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นแผนพัฒนาจังหวัดที่มุ่งเน้นในการพัฒนา 3 ระดับ คือ

 1. 1.ระดับชุมชน เพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุข (Happiness community)
 2. 2.ระดับเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นนครน่าอยู่ (Healthy City)
 3. 3.ระดับภูมิภาค เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Hub of Region)
 4. 1. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

1.1    สนับสนุนและส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน

1.2    อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น

 1. 2.ด้านการสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2.1    สนับสนุนและส่งเสริมด้านการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ

 1. 3.ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3.1    ส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม

3.2    ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ

3.3    บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน

 1. 4.ด้านสังคมและการเมือง

4.1    เสริมสร้างให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและสังคม

4.2    สนับสนุนทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการกีฬาของตำบล

 1. 5.ด้านเศรษฐกิจ

5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

5.2 สร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในลักษณะการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับกลุ่มเกษตรกร

 1. 6.ด้านการบริหารจัดการ

6.1    สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ด้าน