• Description 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี (ผ.ถ. 4/1)
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี (ส.ถ.4/1)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารสำนักงานและห้องน้ำรวมโดยแยกเป็นห้องชาย - หญิง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง จ้างออกแบบอาคารสำนักงานและอาคารห้องน้ำแยกเป็นห้องน้ำหญิงและชาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
ทดสอบลง ประกาศจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าจำนวน 2 เครื่อง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ ๖ โครงการที่ ๑
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสีหมู่่ 2
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน มกราคม - มีนาคม 2564)

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดขอนแก่น

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น