กองคลัง

เจ้าหน้าที่กองคลัง มีดังนี

             
      นางละออง  สีทาโส      
             
 
 
 
นางละออง  สีทาโส
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
             
  นางจุรีพร	ศรีชัยปัญญา   เสาวภา   นิภาพร  
             
 
นางจุรีพร ศรีชัยปัญญา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 
นางเสาวภา  สวนเส
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางสาวนิภาพร  พุทธคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
             
  นางดวงมณี	บุญลือ   ชนิกานต์    ทิพย์สุดา  
             
 
นางดวงมณี บุญลือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางชนิกานต์ พิมพ์จันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  นางสาวทิพย์สุดา  โสหะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
             
             

 

"ทีมงานส่วนการคลัง"