• Description 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานพระหลวงพ่อเศรษฐี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่  RE – X – RAY โครงการถังขยะเปียก  ลดโลกร้อน อบต.ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  

อ่านเพิ่มเติม...

•MOI WASTE BANK WEEK• มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้ิงถิ่น 1 ธนาคารขยะ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสี ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 💯 %

อ่านเพิ่มเติม...

🎆งานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 🌕🎇 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีได้จัดโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2566 (งบประมาณ พ.ศ. 2567)

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านแม่ยูร บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขุดลอกร่องระบายน้ำจากหน้าบ้านนางเกียงลม - บ้านนายออน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าพระทราย
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียสองข้างทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านบึงเรือใหญ๋
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางทิศเหนือวัดท่ายางชุม หมู่ที่ ๓ บ้านยางหย่อง
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง สายบ้านนางคำพอง - บ้านนางพรรณี หมู่ที่ ๖ บ้านหนองหัววัว
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.โคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี ๒๕๖๗
การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒