• Description 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด อบต.โคกสี  ได้จัดกิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ  2566
ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.โคกสี  และป่าโคกหนองหว้า  หมู่ที่ 2 
LINE ALBUM งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช15 16966 ๒๓๑๑๒๙ 2LINE ALBUM งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช15 16966 ๒๓๐๙๑๘ 61LINE ALBUM งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช15 16966 ๒๓๑๑๒๙ 1
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการทางการมองเห็น ...อ่านเพิ่มเติม...
 361844052_583783400608839_4491274493952937979_n_Small_Small.jpg
พิธีวางพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ....อ่านเพิ่มเติม..
 
 
---โครงการประชาคมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมู่ที่ 5 ...อ่านเพิ่มเติม...
357354872 573096891677490 7151917475515845705 n Small Small
 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านพ่อสุพัฒน์) บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ภายในหมู่บ้าน (บริเวณริมบึงขามป้อม) บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๓
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (บ้านพรหมมิต -โคกสี)
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล หนองหวาย บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ ๔
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวนราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกสี หมู่ที่ ๒
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนเก่า บ้านโคกสี หมู่ ๑๔
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ( เดิอน ก.ค - ก.ย ๖๖)