• Description 1

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไหล หมู่ที่ 7
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพรหมนิมิต หมู่ที่ 4 (หลัง โรงเรียนพรหมนิมิต)
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสี หมู่ที่ 14
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567(เดือน ต.ค - ธ.ค 2566)
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเลิง หมู่ที่ ๘
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัววัว หมู่ที่ ๖
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านพ่อสุพัฒน์) บ้านโคกแปะ หมู่ที่ ๑๒
การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลางและใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑