25-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

    

1.กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล