04-ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย

    

1.กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล