สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

             
       
             
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 บ้านโคกสี
 
             
       
             
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 บ้านโคกสี
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 บ้านยางหย่อง
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 บ้านยางหย่อง
 
             
       
             
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 บ้านพรหมนิมิต
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 บ้านพรหมนิมิต
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า
 
             
       
             
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 หนองหัววัว
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 หนองหัววัว
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 หนองไหล
 
             
             
       
             
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 หนองไหล
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 บ้านเลิง
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 บ้านเลิง
 
             
       
             
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 หนองบัวทอง
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 หนองบัวทอง
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 บึงเรือใหญ่
 
             
       
             
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 บึงเรือใหญ่
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 บ้านท่าพระทราย
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 บ้านท่าพระทราย
 
             
             
       
             
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 บ้านโคกแปะ
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 บ้านโคกแปะ
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 โคกสี
 
             
       
             
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 โคกสี
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 โคกสี
 

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 โคกสี