ส่วนโยธา

เจ้าหน้าที่ส่วนงานโยธา มีดังนี

             
  นายคมคาย	 ม่วงนิล   นายเฉียว	กุลกิจ	  นายจักรพันธ์	พหลเทพ	นาย  
             
 
นายคมคาย ม่วงนิล
หัวหน้าส่วนโยธา
 
นายเฉียว กุลกิจ
วิศวกรโยธา
 
นายจักรพันธ์ พหลเทพ นาย
ช่างโยธา
 
             
  นายสุรเชษฐ์	พันธ์ไชย   นายจิตรกรณ์	ธรรมธน   นายประยูร	แง่พรหม  
             
 
นายสุรเชษฐ์ พันธ์ไชย
ช่างไฟฟ้า
 
นายจิตรกรณ์ ธรรมธน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
นายประยูร แง่พรหม
ผู้ช่วยช่าง
 
             
  นายนิรันดร์	สมปิตตะ	  นางสุพินยา	ใจเที่ยง      
             
 
นายนิรันดร์ สมปิตตะ
พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง)
 
นางสุพินยา ใจเที่ยง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
             

"ทีมงานด้านงานโยธา"