ส่วนการคลัง

เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง มีดังนี

นางละออง  สีทาโส นางสาววิภาวดี  แสนส่อง นางสุกัญญา	พันธ์เดช
นางละออง สีทาโส
หัวหน้าส่วนการคลัง
นางสาววิภาวดี แสนส่อง
เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี
นางสุกัญญา พันธ์เดช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจุรีพร	ศรีชัยปัญญา นางสาวนิภาพร  พุทธคำ นางอริสรา	ตราชู
นางจุรีพร ศรีชัยปัญญา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวนิภาพร พุทธคำ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางอริสรา ตราชู
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางดวงมณี	บุญลือ นางชนิกานต์	พิมพ์จันทา
นางดวงมณี บุญลือ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางชนิกานต์ พิมพ์จันทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
 

 

"ทีมงานส่วนการคลัง"